Öppna video-dialog

Senast uppdaterad: 22 april 2022

Hållbarhet

Lyssna

Folktandvården Stockholm arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska erbjuda en hälsofrämjande och miljöanpassad tandvård med kunden i fokus. Här kan du ta del av vårt engagemang i hållbarhetsfrågor.

Att arbeta med tandhälsa är vårt främsta hållbarhetsmål. Förutom att en god tandhälsa gynnar stockholmarna och samhället så är det även bra för miljön. Ju bättre tandhälsa, desto mindre engångsmaterial, kemikalier, läkemedel samt energi till utrustning och lokaler. Det hål som inte behöver lagas är det mest miljövänliga. 

Folktandvården Stockholm är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarderna 9001:2015 för kvalitet och 14001:2015 för miljö. Certifieringen innebär att vi har ett systematiskt och strukturerat arbetssätt med kvalitet, patientsäkerhet och miljöfrågor som ingår i vårt ledningssystem. I dokumentet Hållbarhet på Folktandvården längst ner på sidan, hittar du vår kvalitets- och hållbarhetspolicy. 

Fokus i Folktandvårdens hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete kan sammanfattas i tre fokusområden:

God och jämlik tandvård

En god och jämlik tandvård skapar förutsättningar för en hållbar utveckling av samhället. Folktandvårdens insatser för mun- och folkhälsan är därför en viktig del i arbetet för hållbar utveckling i stockholmsregionen. Folktandvårdens främsta hållbarhetsmål är att arbeta för att bibehålla och förbättra munhälsan hos invånarna i Stockholm. Den tandvård vi utför ska vara av god kvalitet utan farliga kemikalier och patientsäkerhet är en naturlig del i vårt arbetssätt.

Klimatsmart och resurseffektivt

Genom klimatsmarta val av material, transporter, ny teknik, energi och effektiva arbetssätt kan Folktandvården minska sin klimatpåverkan och resursförbrukning. Återanvändning och återvinning är också viktiga frågor och alla våra kliniker arbetar aktivt med avfallshantering. Att tänka i ett livscykelperspektiv är en utmaning men viktigt för att kunna minimera vår miljöpåverkan och göra rätt val som ger mest effekt.

Attraktiv arbetsgivare

Att våra medarbetare trivs med sitt arbete är en förutsättning för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet där Folktandvården ses som en attraktiv arbetsgivare. En prioriterad fråga i hållbarhetsarbetet är därför en god och säker arbetsmiljö. Folktandvården ska vara en arbetsgivare som engagerar, attraherar och utvecklar medarbetare.

Engagerade medarbetare ger resultat

Vårt miljöledningssystem hålls levande genom att alla medarbetare engageras och utbildas. All personal får en grundläggande miljöutbildning och vart femte år får all personal ytterligare miljöutbildning. På varje klinik finns en miljöambassadör som samordnar och driver miljö- och hållbarhetsfrågor tillsammans med klinikledningen. Vi genomför även regelbundet årliga miljörevisioner, interna förbättringsdagar och samverkar med andra organisationer, myndigheter och lregioner i hållbarhetsfrågor.

Rapporter och fler viktiga områden

Hållbarhet på Folktandvården, är ett dokument som beskriver vår riktning och vårt långsiktiga mål för hållbarhetsarbetet. Dokumentet är även vår kvalitets- och miljöpolicy. Ta del av vår hållbarhetsrapport och fler viktiga områden i Folktandvården och Region Stockholms hållbarhetsarbete, mänskliga rättigheter, antikorruption och hållbar upphandling: