Hållbarhetsarbetet hos Folktandvården Stockholm symboliseras med grafik.

Senast uppdaterad: 10 mars 2019

Hållbarhet

Lyssna

Folktandvården Stockholm arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska erbjuda en hälsofrämjande och miljöanpassad tandvård med kunden i fokus. Här kan du ta del av vårt engagemang i hållbarhetsfrågor.

Att arbeta med tandhälsa är vårt främsta hållbarhetsmål. Förutom att en god tandhälsa gynnar stockholmarna och samhället så är det även bra för miljön. Ju bättre tandhälsa, desto mindre engångsmaterial, kemikalier, läkemedel samt energi till utrustning och lokaler.

Folktandvården Stockholm är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarderna 9001:2015 för kvalitet och 14001:2015 för miljö. Certifieringen innebär att vi har ett systematiskt och strukturerat arbetssätt med kvalitet, patientsäkerhet och miljöfrågor som ingår i vårt ledningssystem.

Ett tydligt hållbarhetsperspektiv genomsyrar vår verksamhet och vi blir allt bättre på att minska vår belastning på miljön, både när det gäller klimatpåverkan, utfasning av farliga kemikalier, hållbara arbetsmetoder och avfallshantering.

I hållbarhetsarbetet arbetar vi med

Vi har åtta fokusområden inom vårt hållbarhetsarbete:

  • Förbättrad tandhälsa och arbete med förebyggande tandvård
  • Lika behandling av alla och respekt för mänskliga rättigheter
  • Attraktiv arbetsgivare och medarbetarnas kompetens, hälsa och säkerhet
  • Hållbara upphandlingar och inköp med livscykelperspektiv
  • Minskade utsläpp av miljöbelastnade läkemedel och korrekt förskrivning av antibiotika
  • Säkra, miljö- och hälsovänliga behandlingar, produkter och utrustning
  • Minskad klimatpåverkan och resursförbrukning
  • Hållbarhetsfokus i innovation, ny teknik och forskning

Engagerade medarbetare ger resultat

Vårt miljöledningssystem hålls levande genom att alla medarbetare engageras och utbildas. All personal får en grundläggande miljöutbildning och vart femte år får all personal ytterligare miljöutbildning. På varje klinik finns en miljöambassadör som samordnar och driver miljö- och hållbarhetsfrågor tillsammans med klinikledningen. Vi genomför även regelbundet årliga miljörevisioner, interna förbättringsdagar och samverkar med andra organisationer, myndigheter och lregioner i hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetspolicy

Miljöcertifikat ISO 14001 och kvalitetscerifikat ISO 9001

Hållbarhetsrapport 2018