Senast uppdaterad: 13 juli 2018

Antibiotika

Lyssna

Få behöver antibiotika i samband med tandvård. En god munhälsa skyddar i många fall mer skonsamt mot infektioner. Att minska förskrivning av antibiotika är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv och för ett hållbart samhälle.

Antibiotika används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Att bakterier utvecklar motståndskraft, resistens, mot läkemedlet, orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen. Därför är det viktigt att antibiotika bara används när det behövs och på rätt sätt.

Restriktiva med antibiotika

Tandläkaren bedömer i varje enskilt fall hur stor nyttan är i förhållande till risken. I första hand tas hänsyn till de symptom du har och vilken behandling som planeras. Dessutom vägs dina eventuella sjukdomar och allergier in i beslutet. Antibiotika kan i vissa fall ge biverkningar, till exempel diarré, hudutslag och allergiska reaktioner.

För att skydda dig som individ och samhället i stort arbetar vi på Folktandvården Stockholm sedan många år aktivt för att minska förskrivning av antibiotika. Men att helt sluta förskriva antibiotika är inte möjligt då du som patient i vissa situationer behöver läkemedlet.

Genom återhållsam användning av antibiotika bidrar vi till att förhindra att resistenta bakterier utvecklas och att antibiotika är effektivt även för kommande generationer. Dessutom värnar vi miljön, som kan påverkas negativt av antibiotika.

God munhälsa skyddar mot infektioner

Det allra viktigaste är att ha en god munhälsa eftersom det minskar risken för infektioner i samband med tandvård. Det gäller särskilt dig som är extra infektionskänslig.

I Folktandvården lägger vi stort fokus på att säkerställa att förskrivningarna sker på rätt grunder enligt Läkemedelsverkets rekommendationer. Som ett led i det arbetet genomför vi sedan 2017 regelbundna kontroller av våra klinikers förskrivning av antibiotika.

Målsättningen med minskade utsläpp av läkemedel och korrekt förskrivning av antibiotika är ett prioriterat område och en del av Folktandvårdens hållbarhetsarbete. Vi arbetar aktivt med att sprida kunskap hos vår personal och alla medarbetare som förskriver läkemedel genomgår därför utbildning i läkemedel och miljö, som anordnas minst två gånger per år.