Senast uppdaterad: 12 november 2021

Pågående forskningsprojekt

Lyssna

Flera av våra medarbetare driver forskningsprojekt vid sidan om sitt kliniska arbete. Dessa projekt pågår just nu.

En viktig del i vår akademiska verksamhet är att stötta våra disputerade medarbetare att bedriva forskning. Det kan de göra genom att handleda andra forskningsintresserade och driva självständiga forskningsprojekt.

Orala förändringar vid användning av nikotinpåsar (vitt snus)

Lars Fredriksson (Folktandvården Stockholm), Masoumeh Daneshiyane Khademlou (Folktandvården Stockholm), Karin Garming Legert (Karolinska Institutet)

Projektet som är den första i sitt slag har som målsättning att öka kunskap kring möjliga effekter som vitt snus tros orsaka i munhålan. Nio av Folktandvården Stockholms kliniker deltar i projektet, och just nu pågår datainsamlingen för fullt. Projektet har uppmärksammats av Sveriges Television, Sveriges Radio och i flera tidningsartiklar - dessutom har även politiken intresserat sig för studien ända upp till ministernivå.

AI-baserat beslutsstödsystem för tidig upptäckt av muncancer

Ronak Sandy, Jan-Michaél Hirsch (Folktandvården Stockholm)

En tidig upptäckt av cellförändringar i munslemhinnan möjliggör snabb behandling och förbättrad prognos för en cancer som annars har dålig prognos. Cellförändringar som löper risk att utvecklas till cancer följs upp regelbundet då cirka 3,5 procent av dessa utvecklas till cancer varje år. I samarbete mellan Folktandvården Stockholm, Dalarna och Blekinge, Uppsala universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Sahlgrenska Akademin undersöks möjligheten till att använda borstbiopsier för cytologidiagnostik och beslutsstöd baserat på artificiell intelligens (AI) för tidig upptäckt av höggradiga cellförändringar och oral cancer.

Forskargruppen kombinerar unik expertis från tandvården, sjukvården och den senaste informationsteknologin. Ett team av experter inom bildanalys och AI djupinlärning samt tandvård och cytologi utvecklar ett tolkbart och pålitligt automatiserat system för fortlöpande kontroller som kan komma att utföras av allmäntandvård för upptäckt av maligna celler i borstprov från premaligna munslemhinneförändringar. Målet med projektet är att under en femårsperiod ta fram ett fungerande screeningprogram för att minska antalet fall av munhålecancer.

Projektet har även fått delfinansiering från Region Stockholms Innovationsfond och Vinnova.

DentDi – Selektiv screening för att tidigt hitta personer i riskzon för diabetes typ 2

Anders Lindunger (Folktandvården Stockholm)

Tidig upptäckt av diabetes eller risk för diabetes kan förhindra att en person utvecklar sjukdomen. Det innebär stora vinster för individen, folkhälsan och samhället i stort. I ett innovationsdrivet samverkansprojekt arbetar Folktandvården tillsammans med primärvården inom Region Stockholm (Akademiskt primärvårdscentrum, APC) och Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, med selektiv screening för prediabetes eller diabetes typ 2 i samband med ordinarie undersökning i tandvården.

Metoden kallas DentDi och har i pilotstudier visat att 27 procent av de patienter som Folktandvården identifierar med förhöjd risk för ohälsa i munnen också visar risk för prediabetes, det vill säga förstadier till diabetessjukdom, eller typ 2-diabetes. Projektet uppmärksammar samarbetsvinster mellan tandvård och primärvård där en sammanhållen vårdkedja för patienten etableras. Projektet har över tid infört ett validerat självskattningstest för diabetesrisk (Findrisk) samt ett salivtest för analys av ökade inflammationsmarkörer (Periosafe). De nya inkluderade metoderna förväntas ge en ökad träffsäkerhet i urvalet av personer som remitteras till primärvårdens diabetesmottagning. Utvecklingen med salivtestet har fördröjts under Covid 19-pandemin men förväntas nu åter kunna skalas upp under 2023. I ett samarbete med Region Dalarna utreds möjligheterna att skapa ett beslutsstöd avseende identifiering av patienter med risk för prediabetes eller diabetes typ 2 för tandvården utifrån riskbedömningsverktyget R2. Riskbedömningsverktyget är integrerat i tandvårdens journalsystem i 14 av Sveriges regionen från norr till söder.

Projektet har även beviljats stöd från Region Stockholms Innovationsfond och Nätverkssjukvården.

Prevalens och behandlingsbehov av självrapporterad Temporomandibular Disorder (TMD) i Folktandvården ur ett hälsoekonomiskt perspektiv

Sofia Hjort, Lennart Castman, Hajer Jasim, Lars Fredriksson, Britt Hedenberg-Magnusson (Folktandvården Stockholm)

Syftet med den planerade studien är att utvärdera prevalens och behandlingsbehov av självrapporterad TMD hos patienter inom Folktandvården samt den mängd vård dessa patienter erhållit jämfört med de utan självrapporterad TMD.

Utvärdering av två olika tillvägagångssätt vid behandling av karies i primära molarer, utfört i ett praktikbaserat forskningsnätverk: en 1-års uppföljning

Jessica Tarander, Annika Julihn (Folktandvården Stockholm)

Ett praktikbaserat forskningsprojekt som syftar till att involvera kliniker och behandlare i allmäntandvården (ATV). Urvalet av patienterna utgörs av barn i behov av tandlagning och rekrytering sker från fyra ATV-kliniker. Två olika metoder att behandla karies som drabbat mjölktänder på barn mellan 3 och 8 år utförs med slumpvis fördelning av metod. Utfallet av behandlingsresultatet utvärderas efter ett år och analyseras med särskilt fokus på fyllnings- och tandöverlevnad.

Tandstatus och oralt relaterad livskvalitet hos en kohort av patienter diagnostiserade med X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit (XLH) i Stockholm

Amila Larsson, Pia Skott (Folktandvården Stockholm)

En deskriptiv studie som jämför munhälsan i en grupp patienter med XLH med ålders- och könsmatchade friska kontroller. Syftet med studien är att öka kunskapen om kopplingen mellan den sällsynta diagnosen och risk för försämrad oral hälsa för att förbättra behandlingsstrategierna och öka graden av individualiserade anpassningar inom tandvården. Under 2022 har datainsamling, analys och manuskript genomförts och studien har skickats in till vetenskaplig tidskrift för bedömning.