Senast uppdaterad: 12 november 2021

Prioriterade forskningsprojekt

Lyssna

Några av våra forskningsprojekt lyfts fram lite extra som prioriterade projekt.

Ett prioriterat forskningsprojekt analyserar ett kunskapsgap inom tandvården. Projektet finansieras av Folktandvården Stockholm och resultatet ska komma invånarna till del och vara till nytta för folkhälsan inom en rimlig tid. 

AI-baserat beslutsstödsystem för tidig upptäckt av muncancer

Cancer i munnen, eller oral cancer som det också kallas, är en tumörsjukdom där tandvården kan upptäcka tidiga symptom. I ett samarbete mellan Folktandvården Stockholm, Uppsala universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Folktandvården Dalarna undersöks nu möjligheten till ett beslutsstöd baserat på artificiell intelligens (AI) för tidig upptäckt av oral cancer. Forskargruppen kombinerar unik expertis från tandvården, sjukvården och den senaste informationsteknologin. Ett team av experter inom bildanalys och djupinlärning samt tandvård och cytologi utvecklar gemensamt ett tolkbart och pålitligt automatiserat system för upptäckt av maligna celler i borstprov från slemhinnan i munnen. 

Målet med projektet är att under en femårsperiod ta fram ett fungerande screeningprogram som med hjälp av AI hittar individer med förstadier till cancer i munhålan. Screeningen sker med ett enkelt borstprov inom allmäntandvården och är smidigt för både patient och behandlare. Resultatet tolkas genom AI-stödd cytologisk screening av slemhinneförändringar. 

Projektet har fått stöd från Region Stockholms innovationsfond och Vinnova.

Selektiv screening för att tidigt hitta personer i riskzon för diabetes typ 2

Tidig upptäckt av diabetes eller risk för diabetes kan förhindra att en person utvecklar sjukdomen. Det innebär stora vinster för individer, folkhälsan och samhället i stort. I ett innovationsdrivet samverkansprojekt arbetar vi tillsammans med primärvården inom Region Stockholm (Akademiskt primärvårdscentrum, APC) och Karolinska Institutet med systematisk selektiv screening i samband med ordinarie tandundersökning. 

Metoden kallas DentDI och genomförda pilotstudier har visat att 27 procent av de patienter som Folktandvården identifierar med förhöjd risk för ohälsa i munnen visar också risk för förstadium till diabetes eller odiagnosticerad diabetes. Projektet uppmärksammar samarbetsvinster mellan tandvård och primärvård där en sammanhållen vårdkedja för patienten etableras. Projektets har över tid infört ett validerat självskattningstest för diabetesrisk (Findrisk) samt ett salivtest för analys av ökade inflammationsmarkörer (Periosafe). Med de nya inkluderade metoderna förväntas en ökad träffsäkerhet i urvalet av personer som remitteras till diabetesmottagning.

Projektet har beviljats stöd från Region Stockholms innovationsfond och nätverkssjukvården.