Patienter tryggas genom Folktandvården Stockholms arbete med kvalitet och patientsäkerhet.

Senast uppdaterad: 07 mars 2023

Kvalitet och patientsäkerhet

Lyssna

Med kvalitet, kompetens, trygghet och ett stort hjärta för våra patienter och varandra arbetar vi för hög patientsäkerhet och att göra Stockholms munnar gladare, friskare och mer jämlika.

Ett av våra främsta mål på Folktandvården Stockholm är att förbättra tandhälsan hos alla våra kunder. För att nå detta har vi ett stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Förebyggande tandvård för barn och unga

Inom barn- och ungdomstandvården arbetar vi enligt ett länsövergripande kariespreventionsprogram. Programmet omfattar riktade insatser till barn i åldrarna 3, 5, 7 och 13, vilka löper störst risk att drabbas av karies, samt till barn i socioekonomiskt svaga områden.

Frisktandvård stimulerar tandhälsa

Sedan 2010 erbjuder vi vuxna patienter Frisktandvård, tandvård till ett fast pris under en 3-årsperiod. Avtalet stimulerar till regelbunden tandvård, vilket är en viktig faktor för att bibehålla en god tandhälsa. Ett av målen är att få fler unga vuxna att regelbundet besöka tandvården.

Ökad tillgänglighet

En god tillgänglighet är ett av Folktandvårdens huvudmål och vi arbetar för att korta väntetiderna. Exempel på åtgärder är rekrytering och översyn av processer och arbetsfördelning. Inom specialisttandvård ges även utbildning av allmäntandläkare, förändring av arbetssätt och -flöden samt utökat samarbete med privata specialister god effekt.

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Regionens gemensamma system för risk- och avvikelsehantering, Händelsevis, är infört på våra samtliga kliniker. Vi arbetar systematiskt med att analysera och sprida kunskap om risker och avvikelser. Därmed undviker vi att negativa händelser inträffar och när det ändå sker minskas risken för att de upprepas.

En annan viktig del i arbetet med patientsäkerhet är att du som patient får tydlig information om vilka alternativ av behandlingar som gäller för just ditt behov, förväntad prognos och kostnaderna för de olika alternativen. Hur vi lyckas med detta följer vi upp genom kundenkät, journalgranskning och analyser av klagomålsärenden.

Hygien

På våra kliniker arbetar vi efter höga hygienkrav. Vår personal använder bland annat handskar, munskydd och plastförkläden för att förhindra smittspridning och säkerställa en god vårdhygien. Varje klinik har också en sterilcentral. Där rengör vi alla instrument efter varje patient, både i specialanpassade diskmaskiner och i autoklaver, maskiner som steriliserar instrumenten.