Bild på delad tablett där antibiotika rinner ut i pulverform.

Publiceringsdatum: 31 januari 2020

Framgångsrikt arbete mot antibiotikaresistens

Lyssna

På Folktandvården Stockholm minskar vi stadigt användningen av antibiotika, samtidigt som vi ökar andelen recept som skrivs ut på rätt grunder. Ett viktigt och framgångsrikt arbete som bidrar till att minska risken för antibiotikaresistens.

Vi på Folktandvården Stockholm jobbar aktivt med återhållsamhet när det gäller att skriva ut antibiotika och att det endast ska ske på rätt grunder.

”Genom klok förskrivning kan antibiotika fortsätta vara ett effektivt läkemedel även för framtida generationer, samtidigt som vi värnar om miljön”, säger Irene Smedberg, tandvårds- och utvecklingschef på Folktandvården Stockholm

Uppnått antibiotikamål – 90 procent korrekt förskrivning

Vårt mål är att all antibiotika ska skrivas ut på korrekta indikationer år 2021. För 2019 var målet 90 procent, vilket vi uppnådde, och i år siktar vi på att nå 95 procent.

”När vi pratar om korrekt indikation innebär det att våra tandläkare följer Läkemedelsverket nationella riktlinjer och endast skriver ut antibiotika vid behov och utifrån rätt grunder”, säger Irene Smedberg.

Målet om antibiotikaförskrivning ingår i vårt fortlöpande hållbarhetsprogram. Du kan ta del av mer inormation om detta inom respektive område.

Låg andel antibiotika inom tandvården

Idag står tandvården för cirka sju procent av all antibiotika som hämtas ut i Sverige och i Stockholms län sjunker förskrivningen stadigt.

Under 2019 ordinerade våra tandläkare i snitt drygt 10 recept per 1 000 besök. Det är en minskning med 14 procent jämfört med 2018 och en minskning med 42 procent jämfört med 2013.

Sällan behov av antibiotika hos tandläkaren

Antibiotika behövs vanligen inte när du går till tandläkaren. I enstaka fall kan det vara nödvändigt, till exempel vid vissa infektionstillstånd eller inför vissa typer av behandlingar.

Det allra viktigaste är att du har en god munhälsa, eftersom det minskar risken för infektioner i samband med tandvård. Detta gäller särskilt för dig som är extra infektionskänslig.

Antibiotikaresistens - ett globalt hot

Idag är antibiotikaresistensen ett av de största hoten mot den globala hälsan. Om antibiotikan inte längre ger effekt kan det leda till miljoner dödsfall per år och hota möjligheterna att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

I Sverige ökar antibiotikaresistensen, men den ligger fortfarande på en låg nivå jämfört med i utlandet. Klok användning av antibiotika är tillsammans med goda vårdhygieniska rutiner de centrala hörnpelarna i arbetet mot antibiotikaresistens.

Antibiotika belastar miljön

Antibiotika kan påverka miljön negativt om det hamnar i naturen. Med vårt aktiva antibiotikaarbete bidrar vi till både minskade utsläpp av miljöbelastande läkemedel och minskad risk för antibiotikaresistens.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Strama Stockholm