Ökad kunskap om karies hos barn i högriskområden

Forskningsprojektet Stop Caries Stockholm visar att Folktandvårdens preventionsprogram där föräldrar får lära sig att borsta sina barns tänder med fluortandkräm är rätt väg att gå för att förbättra tandhälsan. Det visar en avhandling av Maria Anderson, specialisttandläkare på Folktandvården i Stockholm.

Barn med tandborste

Karies, hål i tänderna, är den vanligaste infektionssjukdomen hos barn i stora delar av världen. I Sverige har tandhälsan förbättrats de senaste årtiondena, men fortfarande drabbas en del barn svårt av karies. Är 2010 hade 3-åringar i länets högriskområden 9 procent karies jämfört med 3 procent total i hela länet.

Forskningsprojektet Stop Caries Stockholm (SCS) startade 2011 med syftet att förbättra tandhälsan hos de minsta barnen. Alla 1-åringar som bodde i högriskområden år 2011 bjöds in att delta. Totalt var 3 403 barn med i den vetenskapliga studien.

Resultat vid 3 års ålder

Av de barn som var med i studien från början var 75 procent kvar och kunde undersökas. Några av de slutsatser som studien kommit fram till:

  • Totalt hade 13 procent av barnen i referensgruppen fått karies jämfört med 11 procent i testgruppen.
  • Inga skillnader i hur snabbt hålen växte eller i förekomst av olika bakterier i munnen hos kunde påvisas mellan de två grupperna.
  • Att de extra insatserna hos barnen i testgruppen inte gav större effekt var oväntat. Den troligaste orsaken till de små skillnaderna mellan referens- och testgrupp är att 91 procent av barnen borstade tänderna med fluortandkräm dagligen.
  • Viktigt att göra rätt satsningar med de resurser som finns. De extra insatserna som testgruppen fick var mer kostsamma för tandvården och krävde mer tid av föräldrarna. Det bedömdes därför vara bättre att fortsätta med Folktandvårdens ordinarie preventionsprogram.
  • Positivt att undersöka barnens tänder vid 1 års ålder. Tidpunkten gjorde det möjligt att dels följa utvecklingen av karies hos barnen under en längre tid, dels lära föräldrar att borsta barnens tänder med fluortandkräm från det att första mjölktanden bryter fram.

Maria Anderson

– Barnen i studien har fått mindre karies vid tre års ålder jämfört med andra liknande studier där man startat de förebyggande insatserna senare. Vi vet ännu inte vilken effekt programmet ger över längre tid och ser fram emot ytterligare forskning på området, säger Maria Anderson.


Den 24 november försvarar hon sin avhandling ”Stop caries Stockholm: a caries-prevention program for children living in multicultural areas with low socioeconomic status” vid Karolinska Institutet. Läs avhandlingen

Så här genomfördes studien

Hälften av barnen lottades att ingå i en referensgrupp. De fick ta del av Folktandvårdens ordinarie program med kariesförebyggande insatser som ges till alla barn i länet. Programmet innehöll undersökning av barnets tänder hos tandvården, information till föräldrarna om kostens betydelse för tandhälsan och instruktioner i hur föräldrarna skulle borsta sitt barns tänder. Alla barn fick varsin tandborste och tandkräm att ta hem. Dessa insatser gjordes en gång per år.

Den andra hälften av barnen lottades att ingå i testgruppen. Dessa barn fick samma program som barnen i referensgruppen, men fick gå till tandvården två gånger per år istället för en gång. Vid besöken hos tandvården fick de också fluorlack på sina tänder.

Om Stop Caries Stockholm

Forskningsprojektet startade år 2011 på uppdrag av Stockholms läns landsting. Det genomförs av Folktandvården i samarbete med Distriktstandvården samt Karolinska Institutet och universitetet i Köpenhamn. Barnen i studien är nu 7 år gamla och följs upp under 2017. Resultatet kommer att presenteras som en del i projektets slutrapport 2018.
www.stopcariesstockholm.se

Folktandvården arbetar förebyggande mot karies hos barn och unga

Folktandvården Stockholm har sedan år 2004 på ett kariespreventionsprogram. Det är ett brett basprogram för alla barn och ungdomar i länet, med fokus på de åldersgrupper som löper störst risk att drabbas av karies. I högriskområden driver Folktandvården dessutom ett förstärkt basprogram med ytterligare insatser. Förebyggande arbete / kariesprevention