Integritet och behandling av personuppgifter

När du har kontakt med Folktandvården behöver vi ofta hantera personuppgifter om dig. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.

På den här sidan finns information om vad en personuppgift är, i vilka sammanhang Folktandvården behöver hantera personuppgifter om dig, hur vi hanterar uppgifterna och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Att behandla en personuppgift är i princip all hantering man kan göra med personuppgifter, som att samla in, registrera, läsa, arkivera och lämna ut.

Lagar och regler som styr

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar, till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och etikprövningslagen. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

För vilka ändamål behandlar Folktandvården mina personuppgifter?

Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för särskilt angivna ändamål, som måste vila på så kallade rättsliga grunder. Som generell utgångspunkt krävs ett samtycke från den enskilde för att man ska få behandla personuppgifter. Det finns dock flera undantag från denna utgångspunkt. Personuppgifter får behandlas av Folktandvården utan samtycke om det finns någon annan rättslig grund.

När Folktandvården behandlar personuppgifter handlar den rättsliga grunden oftast att behandlingen är nödvändig för att:

  • Fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
  • Fullgöra en rättslig förpliktelse

Allmänt intresse

För att en arbetsuppgift ska vara av allmänt intresse ska den ha stöd i rättsordningen. Folktandvården har uppdrag som styrs av lagar, förordningar, föreskrifter och politiska beslut. För att kunna utföra dessa uppdrag av allmänt intresse måste vi i många fall behandla personuppgifter.

Forskning och utbildning

Inom ramen för allmänintresset och för att höja kunskap och säkra kvalitet, bedrivs forskning och studier inom Folktandvården. För forskningsstudier inhämtas alltid skriftligt samtycke till deltagande i studien. Folktandvårdens forskningsresultat och erfarenheter kommer till nytta för allmänheten och professionen.

För att säkerställa kvalitet i utbildningen till specialisttandläkare, används patientdata som hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och raderas senast sju dagar efter slutexamination.

Fullgöra en rättslig förpliktelse

Folktandvården har som offentlig myndighet ett flertal rättsliga förpliktelser som vi måste utföra. Vi har exempelvis en rättslig skyldighet att diarieföra handlingar och registrera vissa personuppgifter i olika ärenden. Ett annat exempel är att Folktandvården enligt lag har en skyldighet att dokumentera uppgifter som behövs för att tillhandahålla god och säker vård för patienten, bland annat i våra patientjournaler.

Det finns många situationer då Folktandvården behandlar personuppgifter. De vanligaste situationerna är:

  • Journalföring inom hälso- och sjukvården
  • Statistik inom hälso- och sjukvården
  • Verksamhetsuppföljning, utbildning och forskning inom vården
  • Handläggning av ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt
  • Personalfrågor, som löner, sjukfrånvaro och jobbansökningar
  • Arkivering och utlämnande av allmänna handlingar
  • Diarieföring och hantering av handlingar som skickas in till Försäkringskassan
  • Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag

Vem ansvarar för hanteringen?

Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Inom Stockholms läns landsting är det varje nämnd eller bolag som är ansvarig för sin hantering av personuppgifter. Varje nämnd och bolag har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar så att reglerna i dataskyddsförordningen och andra regler på området följs.

Folktandvården är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i vår verksamhet.

Hur skyddas mina personuppgifter?

Som utgångspunkt ska personuppgifter endast vara åtkomliga för de som har behov av dem. Det finns rutiner och system som säkerställer att personuppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt.

Inom vården finns det också särskilda bestämmelser om skydd av patientuppgifter. Mer information om vad som gäller för dig som patient finns på 1177 Vårdguidens webbplats, se länk nedan.

Kan mina personuppgifter lämnas ut till andra?

Offentlighetsprincipen innebär en rättighet för var och en att få insyn i myndigheters verksamhet, exempelvis genom att ta del av allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan alltså begäras och lämnas ut enligt offentlighetsprincipen - oavsett ändamål som personuppgiften ursprungligen behandlades för.

Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen begränsas inte av dataskyddsförordningen.

Vi är ibland även skyldiga att lämna ut personuppgifter om dig till andra. Exempelvis lämnas uppgifter från vården till Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg. Ibland kan vi även vara skyldiga att lämna uppgifter till exempelvis polisen eller socialtjänsten.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort (lagringsminimering).

När det gäller offentliga myndigheter finns ett undantag från principen om lagringsminimering. Myndigheter skyldiga att spara allmänna handlingar som har ett arkivvärde, även efter att handlingarna inte längre behövs i den löpande verksamheten.

Det innebär att om det finns personuppgifter i allmänna handlingar som ska sparas i arkiv får Folktandvården spara dem längre än vad som är nödvändigt för det ursprungliga ändamålet.

Folktandvården bevarar och gallrar allmänna handlingar bland annat enligt bestämmelser som landstingets arkivmyndighet har fastställt.

Vilka rättigheter har jag?

Du som har personuppgifter registrerade hos Folktandvården har rättigheter när det gäller information om och kontroll över dina uppgifter.

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta. Vidare finns en rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och i vissa fall att få uppgifterna raderade.

Rättigheterna beror på vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara gäller under vissa förutsättningar.

Hur gör jag om jag inte är nöjd?

Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till den Folktandvårdsklinik där du är patient.

Som patient kan du också kontakta Patientnämnden.

Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att Folktandvården har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Mer information och kontakt

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, eller vill kontakta Folktandvårdens dataskyddsombud är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon
08-123 166 00

E-post

Mer information om hur dina personuppgifter hanteras inom vården finns på:
1177 Vårdguiden
Datainspektionen
Patientnämnden