Hållbarhet

Folktandvården Stockholm arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska erbjuda en hälsofrämjande och miljöanpassad tandvård med kunden i fokus. Här kan du ta del av vårt engagemang i hållbarhetsfrågor.

Grön natur

Att arbeta med tandhälsa är vårt främsta hållbarhetsmål. Förutom att en god tandhälsa gynnar stockholmarna och samhället så är det även bra för miljön. Ju bättre tandhälsa, desto mindre engångsmaterial, kemikalier, läkemedel samt energi till utrustning och lokaler.

Folktandvården är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har ett strukturerat miljö- och hållbarhetsarbete med mål och uppföljning. Ett tydligt hållbarhetsperspektiv genomsyrar vår verksamhet och vi blir allt bättre på att minska vår belastning på miljön, både när det gäller klimatpåverkan, utfasning av farliga kemikalier, hållbara arbetsmetoder och avfallshantering.

I hållbarhetsarbetet arbetar vi med:

  • Förbättra tandhälsan och jobba med förebyggande tandvård
  • Lika behandling av alla och respekt för mänskliga rättigheter
  • Vara en attraktiv arbetsgivare och medarbetarnas kompetens, hälsa och säkerhet
  • Hållbara upphandlingar och inköp med livscykelperspektiv samt motverkande av korruption
  • Minskade utsläpp av miljöbelastande läkemedel och korrekt förskrivning av antibiotika
  • Säkra, miljö- och hälsovänliga behandlingar, produkter och utrustning
  • Minskad klimatpåverkan och resursförbrukning från lustgas, engångsmaterial, lokaler och IT-utrustning, transporter och textiler
  • Hållbarhetsfokus i innovation, ny teknik och forskning

Arbete med förebyggande tandvård


Folktandvårdens kliniker satsar mycket på förebyggande tandvård för att förbättra och bibehålla en god tandhälsa, exempelvis genom information på barnavårdscentraler, BVC, och genom fluortanternas/-männens informationsinsatser i Stockholms skolor.

Under 2017 gjordes över 250 000 fyllningar i Folktandvården Stockholm. Att laga tänder kräver resurser som påverkar miljön, så som kemikalier, energi, engångsmaterial, läkemedel med mera. Den miljövänligaste tandfyllningen är därför den som inte behöver göras. På grund av detta är vårt främsta miljö- och hållbarhetsarbete att arbeta för en god munhälsa genom förebyggande insatser. Läs mer om vårt förebyggande arbete

Hållbarhetsperspektiv vid upphandling


Vid upphandling vill vi påverka våra leverantörer att utveckla produkter och material så att vi ska kunna erbjuda en god och säker tandvård kombinerad med bästa materialval ur hållbarhetssynpunkt. Vid nyinvestering bedöms utrustning, varor och tjänster ur flera perspektiv, som patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljöpåverkan, funktion, kvalitet och social hänsyn.

Många av de produkter och tjänster som Folktandvården använder är upphandlade av landstinget som regelbundet gör uppföljningar av hur leverantörerna uppfyller uppförandekoden för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Uppförandekoden utgår från FN initiativet Global Compact och dess principer för företagens sociala och miljömässiga ansvar. http://www.hållbarupphandling.se

Datorer och telefoner får nytt liv


IT-produkter har en stor miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv och med ett nytt ramavtal för återanvändning hanterar Stockholms läns landsting dem på ett resurseffektivt sätt.

Miljöbesparing i klimatpåverkan vid återanvändning: PC: 109 kg CO2, bärbar dator: 70 kg CO2, mobiltelefon: 27 kg CO2. Som jämförelse orsakar en person som flyger enkelväg mellan Stockholm och Göteborg 63 kilo koldioxid. Under 2017 innebar vår återanvändningstjänst en miljöbesparing på drygt 22 ton koldioxid.

Engagerade medarbetare ger resultat


Vårt miljöledningssystem hålls levande genom att alla medarbetare engageras och utbildas. All personal får en grundläggande miljöutbildning och vart femte år får all personal ytterligare miljöutbildning. På varje klinik finns en miljöambassadör som samordnar och driver miljö- och hållbarhetsfrågor tillsammans med klinikledningen. Vi genomför även regelbundet årliga miljörevisioner, interna förbättringsdagar och samverkar med andra organisationer, myndigheter och landsting i olika hållbarhetsfrågor.