Vårt miljöarbete

Folktandvården arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska erbjuda en hälsofrämjande och miljöanpassad tandvård med kunden i fokus. Här kan du ta del av vårt engagemang i miljöfrågor.

Grön natur

Folktandvården är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Ett tydligt miljöperspektiv genomsyrar vår verksamhet och vi blir allt bättre på att minska vår belastning på miljön, både när det gäller energianvändning, utfasning av farliga kemikalier, arbetsmetoder och avfallshantering.

Att arbeta med tandhälsa är vårt främsta miljömål. Ju bättre tandhälsa, desto mindre engångsmaterial och kemikalier samt energi till utrustning och lokaler.

Övergripande miljömål

Vi ska:

  • Bibehålla/förbättra tandhälsan hos våra patienter.
  • Minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.
  • Minska miljöpåverkan från vår resursförbrukning.
  • Minska miljöpåverkan från inköpta varor och tjänster.
  • Minimera utsläppen av de mest miljöstörande läkemedlen.
  • Ha en aktiv miljökommunikation och miljömedvetna medarbetare.

Långsiktigt arbete för en bättre miljö

Folktandvårdens arbete för att minska vår påverkan på miljön har pågått under många år. Ett certifierat miljöledningssystem innebär att vi arbetar strukturerat med fokus på förebyggande arbete.

Förebyggande tandvård bra för miljön

All personal får en grundläggande miljöutbildning och våra kliniker satsar på förebyggande tandvård, exempelvis genom information på barnavårdcentraler, BVC. Detta bidrar indirekt till minskad användning av miljöstörande produkter.

Upphandlingar ur miljöperspektiv

Vid upphandling försöker vi påverka våra leverantörer att utveckla produkter och material så att vi ska kunna erbjuda en god och säker tandvård kombinerad med bästa materialval ur miljösynpunkt. Vid nyinvestering bedöms utrustning, varor och tjänster ur flera perspektiv, som patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljöpåverkan, funktion och kvalitet.

Datorer och telefoner får nytt liv

IT-produkter har en stor miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv och med ett nytt ramavtal hanterar Stockholms läns landsting dem på ett resurseffektivt sätt. Miljöbesparing vid återanvändning: PC: 109 kg CO2, bärbar dator: 70 kg CO2, mobiltelefon: 27 kg CO2.

Engagerade medarbetare ger resultat

Vårt miljöledningssystem hålls levande genom att alla medarbetare är engagerade. På varje klinik finns en miljöambassadör med ansvar att samordna och driva miljöfrågor tillsammans med klinikchefen. Vi genomför regelbundet årliga miljörevisioner och samverkar med andra organisationer, myndigheter och landsting i miljöfrågor.